Home /1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12

รายชื่อกลุ่มและตารางตรวจงาน รายวิชา 0602320 Digital Arts 4 ปีการศึกษา 2.2554

กลุ่มที่ 1
1. เหมือนฝัน
2. คมกริช
3. โอภาส
4. เกรียงไกร
5. ศิริศักดิ์
6. สันติ
7. อาริตา
8. ณัฐรดา
9. นันทวัตร


กลุ่มที่ 2
1. ชานนท์
2. กุลภานัน
3. ทิพย์สุดา
4. ทิวารัตน์
5. นิลาวัลย์
6. ปฏิภาณ
7. พีรเดช
8. ลาวัณย์
9. ทัศนพงษ์

ตารางเวลาการประเมินผลงาน
ึ14 พฤศจิกายน 2554 ตรวจความคืบหน้าผลงานชิ้นที่ 1 (กลุ่มที่ 1)
21 พฤศจิกายน 2554 ตรวจความคืบหน้าผลงานชิ้นที่ 1 (กลุ่มที่ 2)
28 พฤศจิกายน 2554 ประเมินผลงานชิ้นที่ 1 (กลุ่มที่ 1)

12 ธันวาคม 2554 ประเมินผลงานชิ้นที่ 1 (กลุ่มที่ 2)
19 ธันวาคม 2554 ตรวจความคืบหน้าผลงานชิ้นที่ 2 (กลุ่มที่ 1)
26 ธันวาคม 2554 ตรวจความคืบหน้าผลงานชิ้นที่ 2 (กลุ่มที่ 2)

2 มกราคม 2555 ประเมินผลงานชิ้นที่ 2 (กลุ่มที่ 1)
9 มกราคม 2555 ประเมินผลงานชิ้นที่ 2 (กลุ่มที่ 2)
16 มกราคม 2555 ตรวจความคืบหน้าผลงานชิ้นที่ 3 (กลุ่มที่ 1)
23 มกราคม 2555 ตรวจความคืบหน้าผลงานชิ้นที่ 3 (กลุ่มที่ 2)
30 มกราคม 2555 ประเมินผลงานชิ้นที่ 3 (กลุ่มที่ 1)

6 กุมภาพันธ์ 2555 ประเมินผลงานชิ้นที่ 3 (กลุ่มที่ 2)
13 กุมภาพันธ์ 2555 ตรวจความคืบหน้าผลงานชิ้นที่ 4 (กลุ่มที่ 1)
20 กุมภาพันธ์ 2555 ตรวจความคืบหน้าผลงานชิ้นที่ 4 (กลุ่มที่ 2)
27 กุมภาพันธ์ 2555 - 4 มีนาคม 2555 ประเมินผลงานชิ้นที่ 4 (กลุ่มที่ 1) (กลุ่มที่ 2)

No comments:

Post a Comment

Home / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12